UTCC Mini MBA Program

หลักสูตร UTCC Mini MBA ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อสร้างแนวคิดพื้นฐานทางธุรกิจ (Core Business Foundation) สำหรับผู้ที่ อยากเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือเจ้าของธุรกิจที่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนโมเดลทางธุรกิจ (Business Model Transformation) ที่ตอบรับกับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูงในโลกยุคดิจิทัล

ภายใต้ความเชื่อที่ว่าทุกองค์ความรู้และความสนใจส่วนบุคคลสามารถพัฒนาเป็นธุรกิจได้ หลักสูตร UTCC Mini MBA จึงมุ่งเน้นให้ ผู้เรียนพัฒนาขีดความสามารถ (Competency and Capability) และดึงศักยภาพทางธุรกิจผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่าง สร้างสรรค์ (Creative-Based) การเรียนรู้ผ่านนักธุรกิจที่มีประสบการณ์ (Experiences Sharing) การแนะนำผ่านผู้ชำนาญการ (Mentorship) เพื่อนำไปสู่การเริ่มต้นและพัฒนาธุรกิจอย่างเป็นระบบ (Systematic entrepreneurial skills development)

หลักสูตร UTCC Mini MBA ได้ถูกออกแบบเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะในการทำธุรกิจได้ตามที่ผู้เรียนต้องการ (Competency development on demand) ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถพัฒนา นวัตกรรมให้แก่ธุรกิจได้อย่างมั่นใจ

Why UTCC Mini MBA Program?

ด้วยวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ในปัจจุบันที่เปลี่ยนไป หลักสูตร UTCC Mini MBA ได้พยายามที่จะพัฒนาโมเดลการเรียนรู้ที่สามารถ นำประสบการณ์และองค์ความรู้ของผู้เรียนไปพัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจ (All Experiences and knowledge can be integrated for generating business model) โดยเน้นการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม (Innovation-basedlearning) รวมถึงการสร้าง ไอเดียใหม่ๆในการพัฒนาธุรกิจผ่านกรอบแนวคิด Design Thinking and Business Model Generation ที่เป็นที่ยอมรับจาก องค์กรชั้นนำระดับโลก

ไม่เพียงแต่การเรียนรู้แนวคิดและทฤษฎีในการบริหารและพัฒนาธุรกิจ หลักสูตร UTCC Mini MBA มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถลงมือปฏิบัติผ่านการทำ Workshop รวมถึงการใช้ระบบ Coaching และ Mentorship เพื่อเปลี่ยนนิยามแห่งการเรียนรู้ของผู้เรียนไปพร้อมกับ Instructorsรุ่นใหม่ที่มีความชำนาญในแต่ละมิติของการพัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน(Co-Creation learning environment) ทั้งยังนำสู่การสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างผู้เรียนในอนาคต

ด้วยความชำนาญและประสบการณ์ในโลกของธุรกิจมากกว่า 55 ปีของทางมหาวิทยาลัย UTCC จึงพร้อมที่จะสร้างนิยามใหม่ของการเรียนรู้ที่สามารถปฏิบัติได้จริง (Practical Based Learning) ผ่านโมเดลการเรียนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมผ่าน Instructors ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกเพื่อที่จะพัฒนาผู้ประกอบการและขับเคลื่อนนักธุรกิจรุ่นใหม่ให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานทางธุรกิจภายใต้สภาวะการแข่งขันของโลกธุรกิจในปัจจุบัน

Who should attend the UTCC Mini MBA Program

หากท่านเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายข้างต้น UTCC Mini MBA จะช่วยให้ท่านขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ
ไปพร้อมกับผู้ชำนาญการทางธุรกิจของ UTCC
 • ผู้ที่ต้องการจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่

  (New Business Startup)

 • เจ้าของธุรกิจที่มุ่งเน้นที่จะปรับตัวปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง

  (Business Model Transformation)

 • ผู้ที่ต้องการจะพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นในธุรกิจ

  (Innovative Business Model Development)

 • ผู้บริหารที่ต้องการเป็นผู้นำในการพัฒนาโมเดลทางธุรกิจใหม่ในองค์กร

  (Corporate Entrepreneurship)

UTCC Mini MBA learning Model

โมเดลการเรียนรู้ของหลักสูตร UTCC Mini MBA ได้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถที่จะพัฒนาทักษะได้อย่างมี ประสิทธิภาพผ่านกระบวนการเรียนรู้ทั้ง 8 Modules เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างสร้างสรรค์

UTCC Mini MBA Modules

องค์กรธุรกิจที่ประสบความสำเร็จระดับโลกในปัจจุบันล้วนมาจากการที่องค์กร พยายามส่งมอบคุณค่า (Value Creation) ที่ลูกค้าต้องการอย่างแท้จริงผ่าน กระบวนการ Co – Creation Value กระบวนการออกแบบตามแนวคิด Design Thinkingจึงตอบโจทย์ทางธุรกิจที่ต้องการพัฒนานวัตกรรมหรือปรับเปลี่ยน ผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาจะคลอบคลุมทั้งกรอบ แนวความคิด กระบวนการ Design thinking พร้อมทั้ง Practical Workshop ที่สามารถดึงศักยภาพทางธุรกิจไปสู่การสร้างโอกาสธุรกิจ (Transform to new business opportunities) ในยุคดิจิทัล

ในยุคที่ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในโลกของธุรกิจ การรับมือสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รูปแบบการแข่งขันเชิงธุรกิจที่เปลี่ยนจากเดิมจึงมีความจำเป็นสำหรับเจ้าของธุรกิจ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การจัดการความหลากหลายของทีมงานรุ่นใหม่ และความกดดันจากการหาสมดุลระหว่างความยั่งยืนและความรวดเร็วในการปรับตัวให้พร้อมกับความเปลี่ยนแปลง ผ่านกระบวนการทำ workshop และแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharking) ด้วยเครื่องมือและเทคนิคที่จะช่วยสร้างทักษะในการวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากลยุทธ์ที่พร้อมรับมือกับความท้าทายทางธุรกิจและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อก้าวสู่การเป็นธุรกิจชั้นนำที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ในโลกปัจจุบันที่มีธุรกิจที่เกิดขึ้นมาใหม่อย่างมากมายผ่านการเข้าใจถึงคุณค่าและความต้องการของลูกค้าด้วยการนำเสนอรูปแบบธุรกิจแก้ปัญหาให้กับลูกค้าผ่านแนวคิดใหม่ โดยธุรกิจเหล่านี้ถูกเรียกว่า ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หรือ ไอดีอี (IDE) โดยธุรกิจเหล่านี้จะมีแนวคิดที่แตกต่างจาก ธุรกิจ SMEs แบบเดิม ซึ่งจะมีกระบวนการสร้างโมเดลทางธุรกิจที่แตกต่าง แนวทางของ IDE Ways จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการเริ่มธุรกิจแบบ IDEs ซึ่งพัฒนามากต้นแบบของมหาวิทยาลัย MIT และประยุกต์ให้เข้ากับธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมผ่านกระบวนการพัฒนาธุรกิจอย่างเป็นระบบ

หลักสูตรการตลาดดิจิทัลของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบทบาทของดิจิทัล เครื่องมือภายในสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่ทันสมัย ศึกษาทั้งทฤษฎีและยุทธศาสตร์แนวทางการตลาดดิจิทัล รวมถึงมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้คุณได้เรียนรู้การสร้างกลยุทธ์ดิจิทัลที่เหมาะสมกับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในยุคที่ธุรกิจจะต้องปรับตัวภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เจ้าของธุรกิจและผู้นำองค์กรควรจะต้องเรียนรู้กระบวนการจัดการดำเนินงานเพื่อการนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เนื้อหาจึงครอบคลุมถึงการระบุและวิเคราะห์กระบวนการดำเนินงาน (Process Analysis) เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) รวมถึงแนวคิดใหม่และนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการในยุคดิจิทัล

ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ผู้ประกอบการจะต้องเรียนรู้แนวทางการตัดสินใจทางด้านการเงินเชิงกลยุทธ์ โดยการใช้ข้อมูลการเงินในการวางแผนเพื่อการเติบโตของธุรกิจ ผู้เรียนจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและต้นทุนของธุรกิจเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของธุรกิจเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

ในโลก Digital ทุกคนแชร์เรื่องราวและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันทุกวันผ่านโลกออนไลน์ แบรนด์ก็เช่นเดียวกัน จำเป็นต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการสนทนากับผู้บริโภค คอร์สนี้จะเพิ่มความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการสร้าง Digital Storytelling เพื่อการสร้างความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งและสม่ำเสมอกับลูกค้า ด้วยศาสตร์ของการเล่าเรื่อง องค์ประกอบของการเล่าเรื่อง การสร้างสรรค์ Content ที่ดึงดูดใจ รวมไปถึง Mood and Tone ในการสร้างสีสันให้กับ Storytelling ซึ่งอยู่บนบริบทของ Digital Platform ประเภทต่างๆ ทั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างให้เกิดความสอดคล้องกลมกลืนกันอย่างลงตัวระหว่าง Brand Identity เนื้อหา ประเภทของสื่อ และกลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่องทาง

การบริหารจัดการคนเก่งเป็นงานที่ท้าทายของผู้นำในทุกองค์กรธุรกิจในปัจจุบัน เพราะคนเก่งในองค์กรนั้น ป็นบุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานและมีศักยภาพในการทำงานสูงซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญที่จะนำพาองค์การไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ผู้นำจึงต้องมีทักษะและความสามารถที่จะรักษาและบริหารคนเก่งเหล่านี้ให้ได้โดยเฉพาะในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยเน้นที่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เน้นการมีส่วนร่วม สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ การพัฒนาผู้นำในองค์กรให้มีวิธีจูงใจในการทำงาน การพัฒนาและรักษาคนเก่งในองค์กร การเตรียมความพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลว เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาองค์ธุรกิจอย่างยั่งยืน

UTCC Mini MBA Instructors

Innovative learning trip at Alibaba

หลักสูตรได้ออกแบบ Innovative Learning trip โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสัมผัสประสบการจริงที่สำนักงานใหญ่ของ Alibaba Group ที่เมือง Hangzhou เพื่อเรียนรู้ถึง Alibaba Business Model จากผู้บริหาร รวมถึงเข้าใจช่องทางและ การสร้างเครือข่ายในการทำธุรกิจกับประเทศจีนซึ่งจะเข้ามามีบทบาทในโลกธุรกิจ พร้อมทั้งเยี่ยมชม Alibaba e-Commerce Park ซึ่งเป็นการพัฒนา e-Commerce ecosystem เพื่อการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดสำหรับธุรกิจในโลกยุคดิจิทัล


ผู้เรียนจึงจะสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดที่ได้เรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจาก Innovative learning trip ไปประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนแนวคิดการทำธุรกิจได้อย่างมั่นใจ

รายละเอียดการรับสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ผู้เข้ารับการศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี

ระยะเวลาการอบรม

 • ระยะเวลาการอบรม 16 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 120 ชั่วโมง
 • Innovative learning trip at Alibaba (5 วัน 3 คืน)
 • เรียนเฉพาะวันเสาร์ 9.00 – 17.30
 • เปิดเรียน 25 พ.ค. 2562

ระยะเวลาการรับสมัคร

 • รับสมัครวันนี้ – 29 มีนาคม 2562

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 126,000 บาท (รวมค่าอาหารและของว่าง)

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุดจำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ชุด
 • รูปถ่าย 2 นิ้วจำนวน 1 รูป

Apply Online

UTCC Mini MBA Contact

   University of the Thai Chamber of Commerce

 

126/1 Vibhavadi Rangsit Road, Din Daeng, Bangkok 10400, Thailand

+66(0)2-697-6333, +66(0)2-697-6886, +66(0)95-367-5512

We’re on Social Networks. Follow us & get in touch.